Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-02-21T14:20:49+00:00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Onder ‘K-Beau ‘ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de handelsonderneming handelend onder de naam K-Beau op de domeinnaam www.k-beau.com

E-mailadres: info@k-beau.com

K-beau.com is een onderdeel van Huidverzorgingsstudio Marleen dat is ingeschreven in het Handelsregister

onder KvK nummer: 05053680

 1. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan consumenten, nader ook te noemen als klant of koper, in Nederland of België waarbij K-Beau als leverancier van producten optreedt.

 1. Aanbiedingen/Producten

3.1 Alle aanbiedingen van K-Beau zijn vrijblijvend, en zolang de voorraad strekt.

3.2 K-Beau heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel in een andere verpakking dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet- en schrijffouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 1. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door K-Beau. K-Beau is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt K-Beau dit gemotiveerd mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.2 De definitieve koopovereenkomst tussen K-Beau en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

 1. Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief 19% Nederlandse BTW en inclusief handlings- en verzendkosten en landspecifieke heffingen.

5.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk- of schrijffouten.

 1. Bestellingen

6.1 Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij K-Beau in Nederland middels internet of e-mail. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant en K-Beau een (voorlopige) koopovereenkomst.

6.2 Het wijzigen van een bestelling is niet meer mogelijk zodra deze ingepakt en verzonden is.

 1. Verzendkosten

7.1 Alle prijzen van producten op de site van K-Beau zijn inclusief verzendkosten.

 1. Levering en levertijd

8.1 Voor verzending van bestellingen maakt K-Beau gebruik van de service van TNT. K-Beau is niet verantwoordelijk voor vermissing cq. diefstal van de door u bestelde producten. Wel zullen wij per geval proberen een minnelijke schikking te treffen.

8.2 Alle genoemde levertijden(website, telefonisch, E-mail) gelden als indicatie en niet als fatale termijn. K-Beau is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

8.3 K-Beau levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot deelleveringen waarvan de kosten door K-Beau worden gedragen.

8.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de verzending. Vermeld tijdens het afrekenen een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.

8.4 Levering door K-Beau vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen zeven (7) dagen na bestelling, tenzij door K-Beau anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan K-Beau. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

 1. Veilig betalen

K-Beau biedt verschillende manieren van elektronisch betalen aan:

9.1 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank, ING of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Hiervoor wordt u doorgeleid naar de beveiligde omgeving van uw eigen bank.

9.2 Vooruitbetalen: U betaalt het verschuldigde bedrag volledig vooruit waarna wij tot levering overgaan zodra het volledige bedrag inclusief verzendkosten bij ons binnen is.

9.3 Paypal: Indien u over een Paypal account beschikt kunt u hiermee uw bestelling betalen. Het is een veilig en snel betaalmiddel om uw bestelling af te ronden.

 1. Afkoelingsperiode/Retour sturen producten

10.1 Producten, die u via de K-Beau heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. Het aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen dertig (30) dagen, na ontvangst bij K-Beau, terugbetaald worden. De koper kan tevens binnen zeven (7) werkdagen de gehele bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. K-Beau berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele bestelling betaalt K-Beau, na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige aankoopbedrag binnen dertig (30) terug.

10.2 De kosten voor het retoursturen van enkele producten of de gehele bestelling naar K-Beau worden altijd gedragen door de klant. Niet- of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour aan afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zgn. afkoelingsperiode dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres per email contact op te nemen.

10.3 Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door K-Beau kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. De consument heeft recht op omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@k-beau.com of met onze klantenservice. K-Beau zal in zo een geval de verzendkosten van het retoursturen vergoeden aan de klant mits hierover vooraf per email overeenstemming is bereikt.

10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt bij gewenste restitutie het betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen op uw bank-of girorekening gestort.

10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn debovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10.6 Indien u producten aan K-Beau wilt retourneren, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. K-Beau neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

10.7 K-Beau stelt een retouradres in Nederland ter beschikking, zodat de retourkosten voor de klanten van K-Beau niet buiten normale proporties vallen.

 1. Garantie

11.1 Op alle geleverde producten via K-Beau gelden de normale fabrieksgaranties. Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent. Wij sluiten hierbij schade door onoordeelkundig gebruik nadrukkelijk uit van de gestelde garanties.

11.2 Indien een product bij aankomst defect is, stuurt u een e-mail naar info@k-beau.com Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens, het order- en eventuele voorhanden zijnde serienummer. Indien de klacht word gehonoreerd ontvangt u van ons een retouradres. Het artikel wordt bij een daadwerkelijk defect door K-Beau kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de constatering van het defect, en in de originele verpakking verkeert.

11.4 De kosten voor het retoursturen naar K-Beau worden altijd gedragen door de klant. Indien u producten retour wilt sturen, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. K-Beau neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. Niet- of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour afzender.

11.5 K-Beau behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen of te laten testen, alvorens tot omruiling over te gaan. Voor producten die tijdens een normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect raken geld dezelfde procedure. Mocht na onderzoek blijken dat het door u retour gezonden product geen defect vertoond, brengen wij onderzoek- en administratiekosten in rekening van maximaal € 25,-. Voor producten die buiten de garantieperiode vallen hebben wij geen faciliteiten die te repareren. Wij adviseren u daarom rechtstreeks bij de fabrikant een prijsopgave te laten doen voor een eventuele reparatie. Mocht dit onverhoopt op enige manier problemen opleveren, kunnen wij te allen tijde een vrijblijvend advies geven.

 1. Onderzoeksplicht en nakoming

12.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op beschadigingen en/of gebreken, en dient ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren. Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan K-Beau te melden.

12.2 Daar het juist werken van een aantal door ons aangeboden producten zoals beschrijfbare media, geheugen etc. afhangt van externe factoren, geven wij in geen geval garantie op een juiste werking in combinatie met het door de klant gebruikte apparaat. U dient zich voordien goed te informeren of het door ons aangeboden product voor een desbetreffend apparaat te gebruiken is. Dit kunt u doen bij de verkoper of fabrikant van het betreffende apparaat.

 1. Schadevergoeding

13.1 K-Beau kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van K-Beau komen zijn: ziekte, in, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

13.3 K-Beau is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

13.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van K-Beau ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

13.5 K-Beau is niet verantwoordelijk voor Verkeerd gebruik van producten die door K-Beau worden verkocht. K-Beau is niet verantwoordelijk voor schade aan uw console apparaat.

 1. Toepasselijk recht

14.1 Op alle leveringen van K-Beau waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Uitgesloten zijn heffingen die vallen onder zgn. thuiskopie- en andersoortige heffingsregelingen. Producten zoals beschrijfbare DVD’s en CD’s, en voor zover van toepassing op andere producten worden door het exportkarakter van onze leveringen vrij van elke thuiskopie- en of andersoortige heffingen aangeboden en geleverd.

 1. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 1. Persoonsgegevens

16.1 K-Beau gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen, en het op de hoogte houden van de klant t.a.v. betalingsverwerkingen, statusupdates, barcodemails, etc.

16.2 K-Beau verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan voor het verwerken en afleveren van uw bestelling. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen met behulp van de toegezonden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

16.3 K-Beau zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

 1. Afwijkingen

17.1 K-Beau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 1. Klachten en Geschillencommissie

18.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@k-beau.com. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

18.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

18.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.